Polityka prywatności 2022
POLITYKA PRYWATNOŚCI IELTSPOLSKA.PL
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Polityka prywatności ieltspolska.pl ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem ieltspolska.pl w
  przypadku sprzedaży egzaminów jest Lang LTC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul.
  Sędziowskiej 5 (02-081 Warszawa). Można się z nami skontaktować za pomocą
  korespondencji tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby, za pomocą poczty elektronicznej
  pisząc na adres: lang@lang.com.pl lub telefonicznie (22) 825 16 48.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z
  dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669), Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
  dotyczą. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, w oznaczonych celach, nie dłużej
  niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu lub do czasu wycofania Twojej zgody w przypadku,
  gdy Twoje dane są przetwarzane na jej podstawie.
  Cel i czas przetwarzania danych osobowych
 5. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań
  podejmowanych przez Klienta podczas składania zamówienia na ieltspolska.pl. Jeżeli Klient
  wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej lub pocztowej, to dane osobowe będą
  przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie zostaną już udostępnione
  Poczcie Polskiej/przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 6. Cele zbierania danych osobowych przez Administratora:
 7. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania
  umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 8. rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez rok po terminie
  upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 9. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego
  zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
 10. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu
  upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 11. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania
  środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie
  uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną
  działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
 12. jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych
  własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie
  działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności
  które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
 13. dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym
  celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala
  nam na usprawnienie prowadzonej działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inną
  podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy, dane ulegają
  anonimizacji.
 14. obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków,
  w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem
  jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza
  kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i
  udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.
 15. Administrator może przekazać dane następującym odbiorcom:
 16. Pracownikom oraz współpracownikom;
 17. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 18. Podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
 19. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 20. Podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności
  dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność.
 21. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze
  Sklepu Internetowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP urządzenia,
  adres dostawy (ulica, numer lokalu, miejscowość, kraj).
  Dobrowolność podania danych oraz uprawnienia w zakresie przetwarzania
 22. Klientowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi
  do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 23. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, rozliczenia prowadzonej działalności,
  udzielenia odpowiedzi na kierowane pytania, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym
  zakresie podanie danych jest dobrowolne.
  Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
 24. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
  profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania
  mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w
  inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.
 25. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że
  obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania
  remarketingowe.
  Informacja o cookies
 26. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
  wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu
  Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci
  smartfona – w zależności z jakiego urządzenia używa Klient w przypadku korzystania ze
  Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje o plikach Cookies: korzysta odwiedzający
  nasz Ieltspolska.pl ). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies można znaleźć m.in.
  tutaj: http://wszystkoociasteczkach.pl/
 27. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
  odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 28. identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są
  zalogowani;
 29. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 30. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
  logowania do Sklepu Internetowego;
 31. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu
  Internetowego.
 32. Przeglądarki internetowe dostępne na rynku akceptują domyślnie zapisywanie plików
  Cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki każdy ma możliwość określenia warunków
  korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza
  to, że można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików
  Cookies, ale może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 33. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia
  zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Ieltspolska.pl – zgodnie z przepisami taka
  zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku
  wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w
  zakresie plików Cookies.
 34. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z
  korzystaniem z ieltspolska.pl (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w
  administrowaniu ieltspolska.pl. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
  zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te
  nie są ujawniane osobom trzecim.
  Prawo dostępu do danych osobowych
 35. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 36. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
  zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia,
  uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
  przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
  zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
  zostały zebrane.
 37. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu
  bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w
  każdym czasie.
 38. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu
  marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której
  dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania
  zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 39. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z
  Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres ul. Sędziowska
  5, 02-081 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres osobowe@lang.com.pl lub
  telefonicznie (22) 825 16 48.
  Postanowienia końcowe
 40. Ieltspolska.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator
  namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
  Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko ieltspolska.pl.
 41. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
  przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
  ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
  nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
  obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 42. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające
  pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych
  drogą elektroniczną:
 43. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
 44. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;
 45. Certyfikat SSL.