Zasady i regulaminy

Podczas rejestracji na test IELTS zostaniesz poproszony o zaakceptowanie zasad i przepisów podanych poniżej. Przeczytaj je uważnie:

Deklaracja

1. Przyjmuję do wiadomości, że test IELTS jest współwłasnością British Council, IELTS Australia Pty Ltd (ABN 84 008 664 766), który jest w całości własnością IDP Education Ltd („IDP: IELTS Australia”) i Cambridge Assessment English (części Uniwersytetu Cambridge), określanych łącznie jako Partnerzy IELTS.
2. Potwierdzam, że przeczytałem broszurę IELTS Information for Candidates.
3. Potwierdzam, że przeczytałem IELTS Notice to Candidates udostępniony w systemie rejestracyjnym i zgadzam się przestrzegać regulaminów testu IELTS.
4. Rozumiem, że mogą istnieć lokalne regulacje, których muszę przestrzegać i że centrum egzaminacyjne przedstawi mi ich szczegóły na żądanie.
5. Rozumiem, że jeśli dane w tym formularzu zgłoszeniowym nie zostaną uzupełnione w pełni, to zgłoszenie może nie zostać przetworzone. Rozumiem również, że wypełnienie i przesłanie tego formularza nie gwarantuje rejestracji na test w mojej preferowanej dacie testu lub w mojej preferowanej lokalizacji. Rozumiem, że moja rejestracja zostanie potwierdzona na piśmie przez centrum egzaminacyjne.
6. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w moim wniosku są kompletne, prawdziwe i dokładne.
7. Rozumiem, że mój wynik testu nie może być wykorzystywany do celów aplikacji wizowych i imigracyjnych Zjednoczonego Królestwa (UKVI) i że nie należy mi się zwrot w przypadku gdyby okazało się, że wymagam wyniku testu IELTS for UKVI.

Dane osobowe

Rozumiem, że:

1. Gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne do administracji testu IELTS, weryfikacji mojej tożsamości i otrzymania wyniku. Dane osobowe są gromadzone i bezpiecznie przechowywane, podczas rejestracji i podczas trwania testu i są wykorzystywane przez Partnerów IELTS jedynie do celów administracji testu IELTS.
2. Moje dane osobowe, w tym wyniki testu, uzyskane punkty oraz szczegółowe oceny testu mogą zostać ujawnione przez Partnerów IELTS instytucjom przyjmującym, do których aplikuję, oraz rządom (w tym organom przetwarzającym wizy), w celu umożliwienia tym organizacjom sprawdzenia mojego wyniku testu.
3. Moje dane osobowe mogą być przetwarzane w anonimowej formie przez Partnerów IELTS w celach statystycznych i badawczych.
4. Moje zdjęcie, wykonane przez centrum egzaminacyjne w dniu testu, pojawi się na formularzu raportu wyniku z testu. To zdjęcie zostanie przekazane wszystkim instytucjom lub organom rządowym, do których aplikuję, aby umożliwić tym organizacjom zweryfikowanie mojego wyniku testu.
5. Mój test ustny zostanie nagrany. W przypadku, gdyby z przyczyn technicznych mój test nie został zarejestrowany, będę musiał ponownie przystąpić do testu ustnego. W moim teście ustnym oprócz egzaminatora może uczestniczyć obserwator w ramach procesu monitorowania egzaminatora.
6. Mogę zostać sfilmowany dla celów bezpieczeństwa i zapewnienia jakości podczas rejestracji na test i podczas testu. Materiał wideo będzie przechowywany przez 60 dni po moim teście i może zostać wykorzystany do celów audytu lub dochodzenia.
7. W dniu testu moja tożsamość zostanie zweryfikowana, przy pomocy dokumentu tożsamości określonego przez centrum egzaminacyjne. Mogę również zostać poproszony o potwierdzenie mojej tożsamości w dniu testu poprzez wykonanie skanowania odcisku palca. Skanowanie odcisku palca wykonane zostanie w formacie Binary Large Object (BLOB), a obraz odcisku nie będzie przechowywany. Dane biometryczne będą przechowywane przez 60 dni po moim teście i nie będą ujawniane żadnym podmiotom z wyjątkiem partnerów IELTS.
8. Dalsze szczegóły dotyczące tego w jaki sposób Partnerzy IELTS wykorzystują i przetwarzają moje dane osobowe (w tym jak długo są one przechowywane i jak mogę egzekwować swoje prawa) znajdę na stronie ielts.org/privacy.

Opłaty i zwroty

Rozumiem, że:

1. Będę obciążony pełną opłatą za test przy rejestracji.
2. Jeśli zażądam zmiany terminu testu lub anuluję test, moje prawo do zwrotu zostanie ustalone zgodnie z lokalnym prawem. Jeśli zrezygnuję z testu co najmniej 5 tygodni przed datą testu, otrzymam zwrot opłaty testowej minus 25% opłaty administracyjnej. Jeśli anuluję swoją rejestrację w ciągu pięciu tygodni lub mniej od daty testu, nie otrzymam zwrotu pieniędzy, chyba że będę w stanie dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające konieczność anulowania testu. W celu uzyskania zwrotu zobowiązany jestem wypełnić i przesłać wniosek o zwrot kosztów wraz z wymaganą dokumentacją. Twoją prośbę i dokumentację musimy otrzymać co najmniej pięć dni przed datą testu. Obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 25%.

Integralność testu, bezpieczeństwo i nadużycia

Rozumiem, że:

1. Muszę uczestniczyć we wszystkich czterech komponentach testu, aby otrzymać wynik testu, a wszelkie wyjątki od tej reguły muszą być wcześniej zatwierdzone przez centrum egzaminacyjne.
2. Partnerzy IELTS odpowiadają przed kandydatami oraz instytucjami przyjmującymi i dbają o zapewnienie najwyższego zaufania do wyników testu IELTS. Partnerzy IELTS mogą zatem być zobowiązani do tymczasowego lub stałego wstrzymania wyników testów lub do anulowania wyników testów, które zostały wydane, jeśli uznają te wyniki za niewiarygodne z jakiegokolwiek powodu.
3. Mój wynik testu może nie zostać wydany 14 dni po teście, jeśli którykolwiek z Partnerów IELTS uzna za konieczne sprawdzenie jakiegokolwiek aspektu związanego z moim testem lub administracją mojego testu, w tym uzyskania odpowiedzi na pytania, czy zostały naruszone jakiekolwiek zasady lub przepisy. Przed lub po teście mogę zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych próbek mojego pisma lub mowy w celu pomocy w dochodzeniu. W wyjątkowych okolicznościach może być wymagane ponowne podejście do jednego lub więcej komponentów testu IELTS.

4. Jeśli będę podejrzewany w zaangażowanie w jakąkolwiek formę nadużyć lub zrobię cokolwiek, co może zaszkodzić integralności i bezpieczeństwu testu IELTS, mogę nie otrzymać wyniku testu, moja opłata testowa nie zostanie zwrócona i mogę zostać pozbawiony prawa do podejścia do testu IELTS w przyszłości. Jeśli zostanie nałożony na mnie taki zakaz, otrzymam powiadomienie określające długość tego zakazu. Jeśli pomimo zakazowi zarejestruję się na testu, nie otrzymam wyniku testu i nie będę uprawniony do zwrotu pieniędzy.

5. Szczegółowe informacje na temat wszelkich udowodnionych lub podejrzewanych nadużyć mogą być przekazane instytucjom przyjmującym, w tym rządom (w tym organom ds. przetwarzania wiz) i właściwym organom regulacyjnym, a także centralnie partnerom IELTS. W przypadkach, w których udowodniono nadużycie, mogę podlegać ściganiu z urzędu.

6. Moja praca egzaminacyjna pozostaje własnością partnerów IELTS i nie zostanie mi udostępniona. W przypadku udowodnionego lub podejrzewanego nadużycia moja praca może zostać przekazana odpowiednim władzom.

Zastrzeżenie: International English Language Testing System (ELTS) został stworzony jako jeden z wielu elementów wykorzystywanych przez instytucje akademickie, agencje rządowe, organizacje zawodowe i pracodawców w określaniu, czy osoba zdająca egzamin może zostać przyjęta jako student, czy może zostać uznana za pracownika lub zaakceptowana w celach imigracyjnych. Wynik testu IELTS nie jest jedynym aspektem decydującym o przyjęciu i pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji. IELTS jest udostępniany na całym świecie wszystkim osobom, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość lub religię, ale nie jest zalecany osobom poniżej 16 roku życia.

British Council, IDP: IELTS Australia i Cambridge Assessment English oraz każda inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie testu IELTS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie, specjalne, karne lub podobne szkody wynikające z dostępu do wykorzystania, akceptacji lub interpretacji wyników przez jakąkolwiek stronę trzecią lub jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści w nich zawarte.

 

Kontakt z nami

Aby anulować rejestrację, zmienić datę testu lub poprosić o zwrot, należy dostarczyć do Lang LTC Formularz Zwrotu, wysyłając wiadomość e-mail pod adresem ielts@lang.com.pl .

Wskazówki dotyczące wypełniania twoich danych

Na kolejnych stronach zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych. W Twoim własnym interesie zalecamy:

  • podaj swój numer telefonu komórkowego (choć nie jest to pole obowiązkowe), abyśmy mogli szybko skontaktować się z Tobą w przypadku zmian w harmonogramie testów ustnych
  • podaj swój adres (proszę nie wpisywać adresu w jednym wierszu)

Klikając przycisk „Przejdź do rejestracji” poniżej, wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu testu IELTS i Terms and Conditions.