Rezygnacja z testu

 •  Kandydaci zarejestrowani na IELTS, którzy zgłoszą wniosek na oficjalnym formularzu i dostarczą go nie później niż na 5 tygodni przed datą egzaminu, na który kandydat był zarejestrowany mogą wystąpić o:

a) bezpłatne przeniesienie sesji egzaminu na późniejszy termin testu, z uwzględnieniem daty zakończenia rejestracji na ten termin,

 • Kandydaci, którzy zgłoszą wniosek w terminie późniejszym niż podany powyżej, lecz nie później niż 5 dni roboczych od planowanej daty testu, na który kandydat był zarejestrowany, licząc dzień testu pisemnego jako pierwszy, mają prawo do:

a) przeniesienia na inny termin testu (przeprowadzany w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia prośby) za dodatkową opłatą w wysokości 25% ceny testu – pod warunkiem dotrzymania terminu zakończenia rejestracji na nowo wybraną sesję, jeżeli zmiana jest powodowana:

 • poważną chorobą kandydata (np. hospitalizacja),
 • zgonem najbliższego członka rodziny,
 • traumatycznym wypadkiem losowym (np. wypadek samochodowy),
 • powołaniem do służby wojskowej.

b) wykreślenia z listy kandydatów i zwrotu 75% opłaty egzaminacyjnej na konto osoby/instytucji, która wniosła opłatę egzaminacyjną, jeżeli wykreślenie jest spowodowane:

 • poważną chorobą kandydata (np. hospitalizacja),
 • zgonem najbliższego członka rodziny,
 • traumatycznym wypadkiem losowym (np. wypadek samochodowy),
 • powołaniem do służby wojskowej.

Powyższe okoliczności powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

c) nie przysługuje ani częściowy ani całkowity zwrot opłaty egzaminacyjnej, ani przeniesienie na inny termin testu:

 • w przypadkach innych niż te wymienione powyżej,
 • jeżeli do prośby nie będzie dołączone odpowiednie zaświadczenie,
 • jeżeli prośba zostanie złożona w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty testu pisemnego, na który kandydat był zarejestrowany.

Aby anulować rejestrację, zmienić datę testu lub poprosić o zwrot, należy dostarczyć do Lang LTC Formularz Zwrotu, wysyłając wiadomość e-mail pod adresem ielts@lang.com.pl